All posts in: "Điểm lặn biển"

  1. Điểm lặn biển tại Nha Trang

    Địa điểm lặn biển tại Nha Trang: Điểm lặn có độ sâu 16-18m với đủ lọai san hô mềm, cứng, san hô bàn, lòai cá Cóc…